Edukacja

Dni Otwarte „pod palmami”
Dni Otwarte odbędą się 31 sierpnia w godzinach 10:00-14:00 w The Palms Wilanów przy ul. Sarmackiej 22 oraz w godzinach 15:00-19:00 w The Palms Ursynów przy al. KEN 19.
Testy przygotowujące na egzamin
Opiekun w domu pomocy społecznej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej; 2) opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji; 3) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego; 4) utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym; 5) wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.
Edukacja w Polsce
1 - Opis egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
4. Ocenianie i wyniki egzaminu
Aby zdać maturę, absolwent musi: a. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej b. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura FOTO 5
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 5
Polityka Prywatności