Edukacja

Nauczyciele idą do szkoły?
Już Konfucjusz powiedział, że „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.” Obserwując środowisko nauczycielskie – trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Nauczyciele są ludźmi dążącymi do ciągłego kształcenia i doskonalenia samych siebie. Doświadczenia uczelni i szkół, które posiadają w swojej ofercie studia i inne aktywności dedykowane tej grupie zawodowej, potwierdzają aktywność nauczycieli na polu stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Technik garbarz
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik garbarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne; 2) wykonywania operacji technologicznych związanych z procesem wyprawy skór; 3) wykonywania renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych; 4) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wyprawy skór.
Edukacja w Polsce
3a - część matematyczno-przyrodnicza - matematyka
Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychcza­sowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast - zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypo­wych warunków.
3. Matura od 2015 - egzamin z języka nowożytnego
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.
Archiwalne wyszukiwarki

Edukacja


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 4
miniatura
Polityka Prywatności