Edukacja

Zbliża się finał III Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie
79 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu weźmie udział w II etapu Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Konkurs organizowany przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odbędzie się po raz trzeci. 17 kwietnia 2019 r. uczniowie będą musieli rozwiązać test złożony z 30 pytań oraz odpowiedzieć na jedno z trzech pytań dotyczących zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i prawa.
Testy przygotowujące na egzamin
Technik energetyk
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych; 2) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych; 3) nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.
Edukacja w Polsce
1 - Opis egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
4. Ocenianie i wyniki egzaminu
Aby zdać maturę, absolwent musi: a. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej b. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Gdański - 11
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Polityka Prywatności