Edukacja

Dzień Rektorski dla dzieci w Uniwersytecie Wrocławskim
Dzień Rektorski odbędzie się 26 maja w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich dzieci, które są ciekawe, jak wygląda świat akademicki z bliska, oraz ich rodziców i opiekunów.
Monter nawierzchni kolejowej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter nawierzchni kolejowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót związanych z budową nawierzchni kolejowej; 2) wykonywania robót związanych z wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni i podtorza; 3) wykonywania robót związanych regulacją położenia torów i rozjazdów.
Edukacja w Polsce
1 - Opis egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
7. Unieważnienie, zastrzeżenia i wgląd do pracy egzaminacyjnej
Unieważnienie egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.
Archiwalne wyszukiwarki

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce

WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UMCS
miniatura
miniatura