Edukacja

Kierunek Plus w TEB Edukacja
Kierunek Plus+ to pakiet edukacyjny wspierający uczniów podczas kształcenia zawodowego w TEB Edukacja!
Technik analityk
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych; 2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych; 3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych; 4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.
Edukacja w Polsce
1 - Opis egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
1. Matura od 2015 - wstęp
Egzamin maturalny w 2015 r. zakończył proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach i liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013. W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach - od 2015/2016 egzamin maturalny jest przeprowadzany na nowych zasadach.

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
ASW_220_v2.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 04