Liczba uczniów w Polsce


Rok szkolny 2015/2016

Polski system oświaty i wychowania obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat. Dolna granica to początek wieku przedszkolnego, górna – teoretyczny wiek ukończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Górna granica jest przekraczana albo z powodu trudności edukacyjnych związanych z powtarzaniem klasy, albo po przyjęciu opcji kształcenia w systemie zasadniczej szkoły zawodowej i kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w celu uzyskania świadectwa dojrzałości.

Od 1995 roku, w związku ze spadkiem liczby ludności w wieku 13-21 lat, stopniowo maleje liczba uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ostatnich latach natomiast zaobserwowano wzrost liczby ludności w wieku 6–11 lat, co przekłada się na wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych. W latach 1995−2008 liczba dzieci w poszczególnych rocznikach „przedszkolnych” z roku na rok zmniejszała się, natomiast w 2009 roku rozpoczął się stopniowy wzrost liczby dzieci w wieku 3−5 lat, a w 2010 roku − również sześciolatków. W 2015 r. było 1 633,2 dzieci w wieku 3−6 lat, tj. o 43,3 tys. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim (spadek o 2,6%). Liczba dzieci sześcioletnich w 2015 r. wyniosła 433,4 tys. (wzrost o 1,8 tys., tj. o 0,4% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Na skutek zmian w systemie oświaty, gdzie do roku 2013 o uczęszczaniu dzieci sześcioletnich do pierwszych klas szkół podstawowych decydowali rodzice lub prawni opiekunowie, w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem szkolnym zostały objęte dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie roku 2008. W związku z tym udział sześciolatków będących uczniami klas pierwszych w stosunku do wszystkich dzieci w tym wieku wzrósł i wyniósł 44,9%. W roku 2015/2016 obowiązkiem szkolnym objęte zostały wszystkie dzieci 6-cio letnie, w wyniku czego udział sześciolatków w klasach pierwszych w stosunku do wszystkich dzieci w tym wieku wzrósł do 73,4%.

Według stanu w dniu 31.XII.2015 r., liczba dzieci w wieku 6-12 lat, czyli w nominalnym wieku sześcioletniej szkoły podstawowej, wyniosła 2 727,9 tys. (w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosła 2 434,8 tys. dla dzieci w wieku 6,5-12), natomiast liczba dzieci w wieku gimnazjalnym (13−15 lat) wyniosła 1 097,4 tys. (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 2,4%). Ponadto liczba młodzieży w wieku 16−18 lat, tj. w wieku typowym dla kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, wyniosła 1 177,8 tys. osób (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 3,7%).

W roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, kształciło się 5,2 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 13,5% ludności kraju.

Rok szkolny 2014/2015

Na podstawie danych demograficznych według stanu w dniu 31.XII.2014 r., liczba dzieci w wieku 6,5 −12 lat, czyli w nominalnym wieku sześcioletniej szkoły podstawowej, wyniosła 2 434,8 tys., natomiast liczba dzieci w wieku gimnazjalnym (13−15 lat) wyniosła 1 123,9 tys. (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 2,2%). Ponadto liczba młodzieży w wieku 16−18 lat, tj. w wieku typowym dla kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, wyniosła 1 222,8 tys. osób (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 3,6%).

W roku szkolnym 2014/2015 we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, kształciło się 5,1 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 13,3% ludności kraju.

Rok szkolny 2013/2014

Na podstawie danych demograficznych według stanu w dniu 31.XII.2013 r., liczba dzieci w wieku 7−12 lat, czyli w nominalnym wieku sześcioletniej szkoły podstawowej, wyniosła 2 183,8 tys. (w porównaniu z rokiem poprzednim więcej o 0,2%), natomiast liczba dzieci w wieku gimnazjalnym (13−15 lat) wyniosła 1 149,1 tys. (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 2,7%). Ponadto liczba młodzieży w wieku 16−18 lat, tj. w wieku typowym dla kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, wyniosła 1 268,8 tys. osób (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 4,4%).

W roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, kształciło się 5,1 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 13,2% ludności kraju. Ze względu na wychodzące z systemu oświaty ostatnie roczniki wyżu demograficznego, odsetek ten zmniejsza się i będzie się zmniejszać w kolejnych latach.
Polityka Prywatności