aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Liczba uczniów w Polsce

Liczba_uczniow_w_Polsce.png

Rok szkolny 2022/2023

Polski system oświaty obejmuje wychowanie przedszkolne oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku szkolnym 2022/23 w szkołach tych kształciło się 5,1 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 13,6% ludności kraju.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2021/22 liczba szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze szkołami specjalnymi) nieznacznie zmniejszyła się (o 0,5%) i wyniosła 14,1 tys. placówek. Uczyło się w nich 3,1 mln uczniów (analogicznie jak przed rokiem). Szkoły publiczne stanowiły 88,8% szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. 

W roku szkolnym 2022/23 działało 47 szkół podstawowych dla dorosłych (o 14 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym), w których uczyło się 1,2 tys. uczniów. Jednostki sektora publicznego prowadziły 70,2% szkół podstawowych dla dorosłych. W roku szkolnym 2021/22 wszystkie szkoły podstawowe (dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych) ukończyło łącznie 503,4 tys. absolwentów.

W roku szkolnym 2022/23 w Polsce działało łącznie 6819 ponadpodstawowych szkół dla młodzieży (bez policealnych), do których uczęszczało 1,7 mln uczniów. Naukę w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży zakończyło 362,0 tys. absolwentów z roku szkolnego 2021/22. 

Absolwenci liceów dla młodzieży stanowili 43,2% ogólnej liczby absolwentów szkół ponadpodstawowych, a absolwenci techników – 32,2%. Branżowe szkoły I stopnia ukończyło 83,0 tys. osób (31,7% absolwentów stanowiły kobiety), ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe – 2,5 tys. absolwentów, w tym 79,8% kobiet.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba branżowych szkół I stopnia zmniejszyła się o 2 placówki. Do 1672 branżowych szkół I stopnia uczęszczało 195,1 tys. uczniów (o 5,8% mniej niż w poprzednim roku szkolnym), wśród których 67,2% to mężczyźni. Szkoły publiczne stanowiły 87,9% tego typu szkół. W roku szkolnym 2022/23 w Polsce funkcjonowało 226 branżowych szkół II stopnia przeznaczonych dla absolwentów branżowych szkół I stopnia, spośród których 77,0% to szkoły publiczne. 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odnotowano stopniowy wzrost liczby szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W roku szkolnym 2022/23 funkcjonowało 560 placówek tego typu (o 3 placówki więcej niż przed rokiem), do których uczęszczało 12,7 tys. uczniów (spadek o 0,9%).

W roku szkolnym 2022/23 w Polsce działało 3167 liceów ogólnokształcących (o 1 liceum więcej niż w poprzednim roku szkolnym), do których uczęszczało 813,8 tys. uczniów (o 9,9% więcej). Kobiety stanowiły 60,9% wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących. Licea ogólnokształcące dla młodzieży (łącznie ze szkołami specjalnymi) stanowiły 75,7% ogólnej liczby liceów ogólnokształcących, a w skali roku liczba uczniów kształcących się w nich wzrosła o 11,3%. Większość placówek stanowiły szkoły publiczne (73,4%), do których uczęszczało 90,0% ogólnej liczby uczniów. Natomiast licea ogólnokształcące dla dorosłych, w których liczba uczniów w skali roku zmniejszyła się o 0,1%, to przede wszystkim szkoły niepubliczne (64,6%). Licea ogólnokształcące ukończyło 183,6 tys. osób, z których 85,2% stanowili absolwenci szkół dla młodzieży.

W roku szkolnym 2022/23 wzrosła w skali roku zarówno liczba techników (o 0,4%), jak i liczba uczniów (o 8,3%). 
W 1861 technikach uczyło się 711,1 tys. uczniów, wśród których przeważali mężczyźni (61,0%). Większość techników stanowiły szkoły publiczne (87,7%). W roku szkolnym 2021/22 absolwenci techników ukończyli przede wszystkim kierunki z podgrupy inżynieryjno-technicznej (22,2%), technologii teleinformacyjnych (21,5%) oraz usług dla ludności (18,3%).

W 55 ogólnokształcących szkołach artystycznych I stopnia kształciło się 10,2 tys. osób, wśród których większość stanowiły kobiety (61,2%). Działało również 411 szkół realizujących wyłącznie program kształcenia artystycznego, w których kształciło się 53,7 tys. uczniów, w tym 63,0% kobiet. W roku szkolnym 2021/22 szkoły artystyczne I stopnia ukończyło 8,1 tys. absolwentów, w tym 63,8% kobiet.

Wśród szkół ponadpodstawowych odrębną grupę stanowią ogólnokształcące szkoły artystyczne II stopnia dające uprawnienia zawodowe. W roku szkolnym 2022/23 w 102 placówkach tego typu zawód zdobywało 14,5 tys. uczniów (o 1,7% mniej niż w poprzednim roku szkolnym). Kobiety stanowiły 83,4% uczniów oraz 79,8% absolwentów tego typu placówek. Ponadto 118 szkół realizowało wyłącznie program kształcenia artystycznego dla 9,8 tys. uczniów, w tym 63,1% kobiet. Szkoły te ukończyło 1,2 tys. absolwentów, wśród których 63,2% stanowiły kobiety.

W roku szkolnym 2022/23 w Polsce funkcjonowało 1287 szkół policealnych (spadek o 5,2%), w których uczyło się 234,8 tys. uczniów (o 0,9% więcej). Zdecydowana większość szkół policealnych (79,9%) zarządzana była przez podmioty sektora prywatnego.


Rok szkolny 2020/2021

Polski system oświaty obejmuje wychowanie przedszkolne oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku szkolnym 2020/21 w szkołach każdego typu kształciło się 4,9 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 12,9% ludności kraju.W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/20 liczba szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze szkołami specjalnymi) zmniejszyła się o 1,2% i wyniosła 14,2 tys. placówek. Uczyło się w nich 3,1 mln uczniów (o blisko 1% więcej niż przed rokiem). Szkoły publiczne stanowiły 89,3% szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2020/21 działało 78 szkół podstawowych dla dorosłych (o 28 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym), w których uczyło się 2,5 tys. uczniów. 50,0% szkół podstawowych dla dorosłych było prowadzonych przez jednostki sektora publicznego. W roku szkolnym 2019/20 szkoły podstawowe (dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych) ukończyło łącznie 340,3 tys. absolwentów, w tym 99,6% to absolwenci szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2020/21 nie funkcjonowały już gimnazja, wygaszone i zlikwidowane na skutek reformy systemu edukacji wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Odnotowano jedynie 235 absolwentów gimnazjów dla dorosłych z roku szkolnego 2019/20 (58,7% stanowili absolwenci szkół publicznych).

W roku szkolnym 2020/21 w Polsce działało łącznie 6609 ponadpodstawowych szkół dla młodzieży (bez policealnych), do których uczęszczało 1,5 mln uczniów. Naukę w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży zakończyło 301,6 tys. absolwentów z roku szkolnego 2019/20. Absolwenci liceów dla młodzieży stanowili 48,5% ogólnej liczby absolwentów szkół ponadpodstawowych, a absolwenci techników – 36,8%. Branżowe szkoły I stopnia ukończyło 39,6 tys. osób (30,8% absolwentów stanowiły kobiety), ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe – 2,3 tys. absolwentów, w tym 78,7% kobiet.W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba branżowych szkół I stopnia zmniejszyła się o 2 placówki. Do 1668 branżowych szkół I stopnia uczęszczało 202,0 tys. uczniów (o 3,4% więcej niż w poprzednim roku szkolnym), wśród których 68,7% to mężczyźni. Szkoły publiczne stanowiły 88,1% tego typu szkół. Od roku szkolnego 2020/21 w Polsce funkcjonują również 82 branżowe szkoły II stopnia przeznaczone dla absolwentów branżowych szkół I stopnia, spośród których 80,5% to szkoły publiczne.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odnotowano stopniowy wzrost liczby szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W roku szkolnym 2020/21 funkcjonowało 550 placówek tego typu (o 12 placówek więcej niż przed rokiem), do których uczęszczało 12,6 tys. uczniów (wzrost o 0,8%).W roku szkolnym 2020/21 w Polsce działało 3287 liceów ogólnokształcących (o 4,3% mniej niż w poprzednim roku szkolnym), do których uczęszczało 744,5 tys. uczniów (o 1,6% mniej). Kobiety stanowiły 60,5% wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących. Licea ogólnokształcące dla młodzieży (łącznie ze szkołami specjalnymi) stanowiły 70,6% ogólnej liczby liceów ogólnokształcących, a w skali roku liczba uczniów kształcących się w nich nieznacznie wzrosła (o 0,2%). Większość placówek stanowiły szkoły publiczne (75,6%), do których uczęszczało 91,6% ogólnej liczby uczniów. Natomiast licea ogólnokształcące dla dorosłych, w których liczba uczniów w skali roku zmniejszyła się o 11,9%, to przede wszystkim szkoły niepubliczne (64,3%). Licea ogólnokształcące ukończyło 180,4 tys. osób, z których 81,1% stanowili absolwenci szkół dla młodzieży.Liczba techników w roku szkolnym 2020/21 zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym o 1,2%, a liczba uczniów – o 0,2%. W 1864 technikach, wśród 647,1 tys. uczniów przeważali mężczyźni (60,9%). Większość techników stanowiły szkoły publiczne (88,6%). W roku szkolnym 2019/20 absolwenci techników ukończyli przede wszystkim kierunki z podgrupy inżynieryjno-technicznej (22,5%), usług dla ludności (20,1%) oraz technologii teleinformacyjnych (19,8%).

W 53 ogólnokształcących szkołach artystycznych I stopnia kształciło się 9,7 tys. osób, wśród których większość stanowiły kobiety (61,7%). Działało również 406 szkół realizujących wyłącznie program kształcenia artystycznego, w których kształciło się 52,3 tys. uczniów, w tym 63,7% kobiet. W roku szkolnym 2019/20 szkoły artystyczne I stopnia ukończyło 8,0 tys. absolwentów, w tym 64,4% kobiet.

Wśród szkół ponadpodstawowych odrębną grupę stanowią ogólnokształcące szkoły artystyczne II stopnia dające uprawnienia zawodowe. W roku szkolnym 2020/21 w 126 placówkach tego typu zawód zdobywało 14,4 tys. uczniów (o 2,1% więcej niż w poprzednim roku szkolnym). Kobiety stanowiły 79,8% uczniów oraz 78,7% absolwentów tego typu placówek. Ponadto 126 szkół realizowało wyłącznie program kształcenia artystycznego dla 10,1 tys. uczniów, w tym 63,4% kobiet. Szkoły te ukończyło 1,0 tys. absolwentów, wśród których 62,1% stanowiły kobiety.

W roku szkolnym 2020/21 w Polsce funkcjonowało 1468 szkół policealnych (spadek o 10,4%), w których uczyło się 204,7 tys. uczniów (o 8,7% więcej). Zdecydowana większość szkół policealnych (82,1%) zarządzana była przez podmioty sektora prywatnego.

W Polsce od kilku lat nauczanie języków obcych utrzymuje się na podobnym poziomie. Dane dotyczące udziału dzieci i młodzieży uczącej się języków obcych pokazują, że w całym systemie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, łącznie z policealnymi, dominuje nauczanie języka angielskiego, którego w roku szkolnym 2020/21 uczyło się 95,8% uczniów. Drugim z kolei najczęściej nauczanym językiem był niemiecki, którego uczyło się 38,5% uczniów.

Na zakończenie każdego etapu edukacji przewidziany jest egzamin sprawdzający efekty kształcenia. Egzaminy przeprowadzane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w dniach 16-18 czerwca 2021 r. przystąpiło 343,0 tys. uczniów. Średni uzyskany wynik z języka polskiego wyniósł 59%, z matematyki – 46%, a z języka angielskiego – 54%.

W roku szkolnym 2020/21, ze względu na pandemię COVID-19, nie był przeprowadzany ustny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych. Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. przystąpiło 259,3 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych, z czego 62,1% stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Najczęściej wybieranym językiem obcym nowożytnym był język angielski, który wybrało 94,2% zdających. Spośród przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym największą popularnością cieszyły się: język angielski, matematyka i geografia. Zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 81,8% i była o 5,7 p.proc. niższa niż w poprzednim roku szkolnym. Lepsze wyniki uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących, z których 87,1% uzyskało świadectwo dojrzałości, podczas gdy w technikum egzamin maturalny zdało 73,1% absolwentów.

W 2020 r. przeprowadzono egzaminy zawodowe oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, ekspertów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe. Do egzaminu we wszystkich sesjach przystąpiło łącznie 327,6 tys. zdających na terenie całego kraju. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w kraju otrzymało 75,1% zdających.

W roku szkolnym 2020/21 w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach wszystkich typów zatrudnionych było łącznie 518,7 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Największą grupę stanowili nauczyciele szkół podstawowych – 52,6%. Większość nauczycieli pracowała na stanowisku nauczyciela dyplomowanego (56,5%).

Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie (z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego) w 2020 r. wyniosły 88,6 mld zł, co stanowiło 3,8% PKB. Część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana szkołom za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, wyniosła 50,2 mld zł. Ponadto z budżetu państwa przeznaczono dodatkowo 4,7 mld zł na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.
Rok szkolny 2015/2016

Polski system oświaty i wychowania obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat. Dolna granica to początek wieku przedszkolnego, górna – teoretyczny wiek ukończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Górna granica jest przekraczana albo z powodu trudności edukacyjnych związanych z powtarzaniem klasy, albo po przyjęciu opcji kształcenia w systemie zasadniczej szkoły zawodowej i kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w celu uzyskania świadectwa dojrzałości.

Od 1995 roku, w związku ze spadkiem liczby ludności w wieku 13-21 lat, stopniowo maleje liczba uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ostatnich latach natomiast zaobserwowano wzrost liczby ludności w wieku 6–11 lat, co przekłada się na wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych. W latach 1995−2008 liczba dzieci w poszczególnych rocznikach „przedszkolnych” z roku na rok zmniejszała się, natomiast w 2009 roku rozpoczął się stopniowy wzrost liczby dzieci w wieku 3−5 lat, a w 2010 roku − również sześciolatków. W 2015 r. było 1 633,2 dzieci w wieku 3−6 lat, tj. o 43,3 tys. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim (spadek o 2,6%). Liczba dzieci sześcioletnich w 2015 r. wyniosła 433,4 tys. (wzrost o 1,8 tys., tj. o 0,4% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Na skutek zmian w systemie oświaty, gdzie do roku 2013 o uczęszczaniu dzieci sześcioletnich do pierwszych klas szkół podstawowych decydowali rodzice lub prawni opiekunowie, w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem szkolnym zostały objęte dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie roku 2008. W związku z tym udział sześciolatków będących uczniami klas pierwszych w stosunku do wszystkich dzieci w tym wieku wzrósł i wyniósł 44,9%. W roku 2015/2016 obowiązkiem szkolnym objęte zostały wszystkie dzieci 6-cio letnie, w wyniku czego udział sześciolatków w klasach pierwszych w stosunku do wszystkich dzieci w tym wieku wzrósł do 73,4%.

Według stanu w dniu 31.XII.2015 r., liczba dzieci w wieku 6-12 lat, czyli w nominalnym wieku sześcioletniej szkoły podstawowej, wyniosła 2 727,9 tys. (w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosła 2 434,8 tys. dla dzieci w wieku 6,5-12), natomiast liczba dzieci w wieku gimnazjalnym (13−15 lat) wyniosła 1 097,4 tys. (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 2,4%). Ponadto liczba młodzieży w wieku 16−18 lat, tj. w wieku typowym dla kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, wyniosła 1 177,8 tys. osób (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 3,7%).

W roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, kształciło się 5,2 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 13,5% ludności kraju.

Rok szkolny 2014/2015

Na podstawie danych demograficznych według stanu w dniu 31.XII.2014 r., liczba dzieci w wieku 6,5 −12 lat, czyli w nominalnym wieku sześcioletniej szkoły podstawowej, wyniosła 2 434,8 tys., natomiast liczba dzieci w wieku gimnazjalnym (13−15 lat) wyniosła 1 123,9 tys. (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 2,2%). Ponadto liczba młodzieży w wieku 16−18 lat, tj. w wieku typowym dla kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, wyniosła 1 222,8 tys. osób (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 3,6%).

W roku szkolnym 2014/2015 we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, kształciło się 5,1 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 13,3% ludności kraju.

Rok szkolny 2013/2014

Na podstawie danych demograficznych według stanu w dniu 31.XII.2013 r., liczba dzieci w wieku 7−12 lat, czyli w nominalnym wieku sześcioletniej szkoły podstawowej, wyniosła 2 183,8 tys. (w porównaniu z rokiem poprzednim więcej o 0,2%), natomiast liczba dzieci w wieku gimnazjalnym (13−15 lat) wyniosła 1 149,1 tys. (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 2,7%). Ponadto liczba młodzieży w wieku 16−18 lat, tj. w wieku typowym dla kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, wyniosła 1 268,8 tys. osób (w porównaniu z rokiem poprzednim mniej o 4,4%).

W roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, kształciło się 5,1 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 13,2% ludności kraju. Ze względu na wychodzące z systemu oświaty ostatnie roczniki wyżu demograficznego, odsetek ten zmniejsza się i będzie się zmniejszać w kolejnych latach.

źródło: GUS
Polityka Prywatności