Edukacja

Zdrowe odżywianie w czasie roku szkolnego
Początek roku szkolnego to dla wielu osób moment, gdy czas przyspiesza. Nadchodzą poranki pełne pośpiechu i popołudnia pełne dodatkowych, pozaszkolnych zajęć naszych dzieci. Wśród wielu codziennych obowiązków łatwo zaniedbać przestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania, tłumacząc to brakiem czasu. Jednakże, to właśnie dodatkowe obowiązki oraz długie godziny w szkole i pracy powodują, że o zdrową dietę powinniśmy zadbać szczególnie uważnie. Jak to zrobić, gdy w natłoku zajęć niewiele jest czasu na przygotowywanie posiłków?
1 - Opis egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
2. Matura od 2015 - przedmioty obowiązkowe i dodatkowe - nowe zasady
Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent musi również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Ranking - liczba wszystkich szkół w Polsce wg typu jednostki
Wśród wszystkich szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce (jest ich w sumie 35644) najwięcej jest szkół podstawowych (13508). Następnie są gimnazja (7575) i LO (3896). Szkół policealnych (2579) jest więcej niż technikum (2112). Szkoły artystyczne liczą 1252 placówki.
Edukacja w Polsce
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej; 2) współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów; 3) nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów; 4) wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku; 5) oceniania stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej; 6) obsługiwania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych; 7) posługiwania się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
kierunki_gif.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu - zajęcia badawcze
miniatura wydarzenia
miniatura