Edukacja

ALICJA W KRAINIE MUZYCZNEJ MAGII multimedialny spektakl dla dzieci (6-12 lat)
Filharmonia Futura, pierwsza w Polsce multimedialna filharmonia, zaprasza na spektakl dla dzieci „Alicja w krainie muzycznej magii”, 22 kwietnia 2017 (sobota) 13.00, aula Katowice Miasto Ogrodów
1 - Opis egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
6. Ponowne przystąpienie do matury
Absolwent, który nie zdał matury, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Ranking - liczba szkół w Polsce wg typu jednostki w grupie dzieci i młodzież
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w grupie dzieci i młodzież zdecydowanie najwięcej jest szkół podstawowych (12113) i gimnazjów (6483). Na trzecim miejscu sa licea ogólnokształcące (1867), a na czwartym technika (1779).
Edukacja w Polsce
Rolnik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; 2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich; 4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
EF_Education_First_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Klaudia Małolepsza
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Edyta Kaczyńska
miniatura