Edukacja

Technologiczny powiew wiosny na UMCS - konkurs fotograficzny
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Technologiczny powiew wiosny na UMCS". Inicjatywa adresowana jest do wszystkich studentów Uczelni oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych fotografią i nowymi technologiami. Tematyką każdej pracy przesłanej do konkursu, powinno być wykorzystanie, zastosowanie lub propagowanie nowych technologii na terenie Kampusu (terytorialne powiązanie pracy z Kampusem UMCS jest obowiązkowym warunkiem uczestnictwa).
1 - Opis egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
5. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE. Absolwent jest zwolniony również wówczas, gdy jest laureatem lub finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole, którą ukończył.
Liczba uczniów w klasach I, II, III najważniejszych typów szkół
Najwięcej uczniów w klasach I, II i III w roku szkolnych 2012/2013 było w gimnazjach. Więcej niż w szkołach podstawowych.
Edukacja w Polsce
Elektromechanik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 2) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów; 3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
UG_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura