Edukacja

Kumulacja Aktywności na Służewcu
„Kumulacja Aktywności na Służewcu”, które odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia br. w godz. 10.00 – 16.00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Podczas imprezy nastąpi inauguracja 3. edycji programu sportowego dla gimnazjalistów „Kumulacja Aktywności”, która towarzyszyć będzie pełnemu atrakcji piknikowi rodzinnemu pn. „Dzień Ursynowski na Wyścigach”.
1 - Opis egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
4. Ocenianie i wyniki egzaminu
Aby zdać maturę, absolwent musi: a. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej b. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
Ranking - liczba wszystkich uczniów w Polsce wg typu szkoły
Wszystkich uczniów w Polsce w 2012 roku było ponad 5 milionów (dokładnie 5 335 153). Biorąc pod uwagę wszystkie typy placówek, najwięcej uczniów kształciło się w szkołach podstawowych (2 152 054), w gimnazjach (1177480), w LO (749 425) i w technikum (524 619). W tych czterech typach placówek kształciło się pond 86% uczniów.
Edukacja w Polsce
Technik hodowca koni
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni; 2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży; 3) prowadzenia gospodarstwa rolnego; 4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami); 5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Edukacja


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
15multi_studentnews_banner_220x300_JULY_PL_2.jpg

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura